Disclaimer

Disclaimer

Ballast Nedam is continu bezig om al haar diensten te optimaliseren. Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen echter géén rechten worden ontleend. 

Ballast Nedam alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan ballast-nedam.nl werken met de grootste zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Ballast Nedam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Ballast Nedam worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Ballast Nedam.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.